Securex Nederland B.V. (Securex), gevestigd aan Gagelvenseweg 24, 6604 BE Wijchen, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Contactgegevens:
024 645 2743
info@securex.nl
Gagelvenseweg 24, 6604 BE Wijchen
http://www.securex.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Securex verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u
deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de categorieën van
persoonsgegevens die wij verwerken. Specificatie van de categorieën staan beschreven in het
verwerkersregister welke u op kunt vragen.
 • NAW-gegevens;
 • Contactgegevens;
 • KvK-nummer;
 • Bankrekeninggegevens;
 • Salarisgegevens;
 • Loonheffing gegevens;
 • SVW gegevens;
 • Levensloop gegevens;
 • Reserveringen;
 • Verlof;
 • Leaseauto gegevens;
 • Reiskosten;
 • Klantnummer;
 • Factuurgeschiedenis;
 • Identificerende gegevens;
 • Contractgegevens;
 • Dienstverband gegevens;
 • Functioneringsgegevens;
 • BSN;
 • Legitimatie kopie;
 • Verzuim;
 • Correspondentie;
 • Verzekering gegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@securex.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Om onze dienst uit te voeren, verwerken wij kopieën van legitimatiebewijzen. Een werkgever is op
grond van de Wet op de Loonbelasting verplicht om bij indiensttreding van een nieuwe werknemer
diens identiteit te controleren aan de hand van een geldig identiteitsdocument – met uitzondering
van een rijbewijs – en dit op echtheid te controleren (verificatieplicht). De identiteit mag niet aan de
hand van een kopie van een identiteitsdocument worden gecontroleerd. Na deze controle is de
werkgever verplicht om een kopie van het gecontroleerde document – inclusief
burgerservicenummer (BSN) en pasfoto – in de loonadministratie op te nemen en te bewaren
(bewaarplicht).

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Securex verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Grondslag toestemming & overeenkomst
  Het uitvoeren van uw salarisadministratie en pensioenaangiften.
 • Grondslag wettelijke verplichtingen
  Het naleven van de wettelijke verplichtingen, rechterlijke uitspraken en besluiten van autoriteiten. Dit omvat het gebruik van uw persoonsgegevens om boekhoudgegevens te verzamelen en verifiëren teneinde de boekhoudregels na te leven.
 • Grondslag toestemming & overeenkomst
  Het beantwoorden van uw vragen, het behandelen van klachten en het behandelen van ondersteuningszaken via e-mail, telefoon en website. We kunnen ook contact met u opnemen indien dit nodig is voor de salarisadministratie of pensioenaangiften.
 • U regelmatig op de hoogte houden, inzonderheid via e-mail, van de activiteiten, nieuwe diensten en producten van Groep Securex VZW.
 • Zowel het beheer van de website en van de commerciële en administratieve contacten van Groep Securex VZW als haar klantenadministratie optimaliseren.
 • Marktstudies en bezoekersstatistieken opstellen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Securex neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van Securex) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Securex bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van zeven jaar
overeenkomstig de boekhoudregels in Nederland.

Delen van persoonsgegevens met derden
Securex verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor
de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met
bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om
te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Securex blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Securex maakt gebruik van cookies. Het soort cookies en de doelbesteding staat beschreven in de
cookie policy op de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Securex en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of
bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@securex.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, nemen wij via verschillende mogelijkheden
contact op om controlevragen te stellen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op
uw verzoek. Securex wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Securex neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@securex.nl.
Van Deelen Salarisadministraties
en Personeelsadviezen B.V.
Gagelvenseweg 24
6604 BE Wijchen
T: 024-6452743
F: 024-6451404
E: info@vandeelensalaris.nl
KvK nr: 60463899
Privacyverklaring

design & realisatie website: ifthen.nl